ประกันสัตว์เลี้ยง
ประกันสัตว์เลี้ยง คุ้มครองสูงสุด 5หมื่น*
รับเครดิตเงินคืน 5% ผ่านบัตรที่ร่วมรายการ**

รับเครดิตเงินคืน 5%** เมื่อซื้อ ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER

โดยทิพยประกันภัย และชำระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สามารถเลือกแผนและเลือกซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมได้ คลิกซื้อที่นี่

ตัวอย่างแผนประกันภัย (แผนที่สามารถเลือกซื้อได้ เป็นไปตามเงื่อนไขของทิพยประกันภัย)

รายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)

แผน XS

แผน M Super

ความคุ้มครองหลัก

1. ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง

    1.1 จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

3,000 บาท

5,000 บาท

    1.2 จากการเจ็บป่วย (ต่อครั้ง)

-

3,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด 15,000 บาท/ปี

2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

    2.1 ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

10,000 บาท

10,000 บาท

    2.2 ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

 

1,000 บาท

1,000 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง        

 

1,000 บาท

3,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

1. ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย

 

-

10,000 บาท

2. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

-

500 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย

-

3,000 บาท

4. ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ

-

500 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อปี

500 บาท

2,810 บาท

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ทิพยประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขรายการ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

- สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 7 ปี

- สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อน

- สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น

- กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว

- กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก * ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่

- กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก

-  โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น

-  พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด

- การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง

-  การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค

-  การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะ

- กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ

- การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้ายการรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ

- กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย

- รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้

- ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทิพยประกันภัย โทร. 1736